E18-plan kan først vedtas etter valget

Planen for 75 km «rest-E18» mellom Grimstad og Dørdal, kan først vedtas av de åtte kommunestyrene etter valget 9. september. Men Lunden satser på at det blir «de gamle» politikerne som banker planen.

AV Vidar Fløde
Publisert
Oppdatert:

Planen for «rest-E18»

  • Når ny 4-felts E18-motorvei åpner Tveedestrand-Arendal (22 km) 2. juli - gjenstår 74 km mellom Grimstad og Dørdal som mangler 4-felt.
  • Nye Veier AS og 8 kommuner lager plan for «Rest-E18» Grimstad-Arendal (19km) og Tvedestrand-Dørdal (55km).
  • 23 innsigelser og mange innvendinger fra kommuner gjør nå at planen forsinkes i forhold til målet om å ha vedtak i alle 8 kommuner i løpet av august
     

Innsigelsene

Fylkesmannen: For dårlig traseforslag gjennom Fevikmarka. Manglende konsekvensutredning - og manglende beskrivelse av tiltak som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og ev. kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn. Og Vannkvalitet (synliggjøre at det ikke er konflikt med regional vannforsvaltningsplan). Og musling og ål (dokumentasjon mangler på innvirkning på nasjonalt viktige forekomster av elvemusling og ål) og deres leveområder i området Risør – Tvedestrand.
Veivesenet: 1) Manglende helhetlig beskrivelse for lokalveinettet i tilknytning til nye E18 kryss. og 2) Manglende rekkefølgekrav om at alle tilførselsveier, gang- og sykkelveier, kollektivanlegg og innfartsparkering som inngår i veianlegget knyttet til ny E18, skal bygges samtidig med hovedveianlegget.
Fylkeskommunen: Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens forslag til innsigelser, men la til at «Innsigelsen til indre alternativ via Balinddalen kan trekkes dersom NV vedtar å inngå en vegutbyggingsavtale med staten som inkluderer hele strekningen fra Dørdal til Rømyr som 4-feltsveg, og det inngås en avtale om økonomisk bidrag til utbedring av fv 416 mot Risør. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle forslag til avtale».
Fylkeskommunen har også reist innsigelse mot bybru-forslaget som Nye Veier anbefalte gjennom Grimstad. Også fylket har innsigelser om manglende beskrivelse av lokalveinettet i planforslaget.

Trykk for å se kommentarer