Må møte nye ønsker og behov: Flere velger å droppe begravelsen

Det er blitt vanligere å ikke holde noen seremoni, men kun ta gravferden ved graven.

AV Tore Ellingsen
Publisert
Oppdatert:Gravplassforvaltning

  •  Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av om hvilket tros- eller livssynssamfunn de tilhører.

  •  De fleste av de offentlige gravplassene forvaltes av Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i den enkelte kommune. De tjenestene som kirkelig fellesråd tilbyr alle innbyggere omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver mv.).

  •  Kirkelig ansvar for gravplassforvaltningen er gravferdslovens hovedmodell, men gravferdsloven åpner også for at fellesrådet kan overdra dette ansvaret til kommunen. 

Trykk for å se kommentarer