Siste innsigelsen ryddet unna: – To kilometer bytunnel i Grimstad vil ikke koste mer enn omstridt bru

Når ordførerutvalget for rest-E18 møtes på Brokelandsheia i morgen, vil den siste innsigelsen fra Fylkesmannen være ryddet av veien – og ordførerne kan i sitt aller siste møte vedta å sende planen til alle de åtte kommunestyrene.

AV Vidar Fløde
Publisert
Oppdatert:23 innsigelser mot E18-planen

 • Da den store, interkommunale E18-planen Grimstad-Dørdal lå ute på høring i april-mai - kom det inn 394 uttalelser – 20 uttalelser fra myndigheter, 112 uttalelser fra organisasjoner og foreninger og 262 uttalelser fra privatpersoner.
 • Offentlige myndigheter kom med i alt 23 innsigelser: En del av dem fra Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelser.
 • Begge har innsigelse til Nye Veiers anbefalte alternativ i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand og ny E18 som dagløsning gjennom Grimstad. Her er de viktigste øvrige innsigelser:
 • Mangelfull konsekvensutredning og manglende beskrivelse av tiltak som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og evt. kompensere i bygge- og driftsfasen.
 • Mangelfull utredning av vannmiljøkvalitet
 • Risiko for negativ påvirkning av forekomster av elvemusling, ål og dets leveområder
 • Mangelfull ROS-analyse. Bredden på båndleggingssonen og manglende bestemmelser/retningslinjer.
 • Manglende medvirkning fra barn og unge
 • Fremkommelighet for kollektiv og øvrige trafikale virkninger på lokalveinettet
 • Metodebruk for verdisetting av jordbruksarealer og manglende føringer for å minimere tapet av dyrka mark.
 • Kryssløsning på Fjære/Bie
 • Tilstrekkelig sikring av viltpassasjer i reguleringsplanfasen.
 • Innarbeiding av hensynssoner for kulturarv
 • Det har også kommet uttalelser fra andre myndigheter. Det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen og NVE. Innsigelsene går i hovedsak på temaer som er løsbare ved å gjøre justeringer av plankart og bestemmelser.

Trykk for å se kommentarer